سامانه شفافیت شهرداری ساری

اطلاعات قراردادها

ردیف شماره قرارداد موضوع قرارداد مبلغ نهایی قرارداد(ریال) بهره بردار نام پیمانکار روش انتخاب پیمانکار نوع قرارداد منطقه / سازمان
1 15031 اجاره لودر 6,491,520,000 شهرداری ساری سکوسازان ساحل خزر استعلام بها متوسط شهرداری مرکزی