سامانه شفافیت شهرداری ساری

اطلاعات پرسنل

ردیف نام و نام خانوادگی
1 افراسیاب اصغری آقمشهدی
2 حسین رنجبر سرتائی
3 سیدمصطفی مجیدی
4 علی ولی پور گلوردی
5 شهباز فتاحی نیا
6 علی اصغر شمس میانائی
7 سیدمرتضی رضویان امرئی
8 رامین مهدوی رستاقی
9 سیدمحسن حسینی
10 ایرج باقری ولیکی
11 محمود مهاجردارابی
12 عبدالله رادمهر
13 موسی گلیم فروش
14 مسعود شمسی آقمشهدی
15 رحمانعلی قنبری