سامانه شفافیت شهرداری ساری

فرآیندهای انسانی

ردیف عنوان
1 صدور پایان کار
2 صدور پروانه بهره برداری