سامانه شفافیت شهرداری ساری

فهرست قوانین و مقررات سازمان

ردیف عنوان
1 ضوابط تشکیلاتی شهرداریها
2 عدم بکارگیری بازنشستگان در شهرداریها(رعایت بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه)
3 قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص در شهرداری ها