سامانه شفافیت شهرداری ساری

آیین نامه ها

ردیف عنوان
1 ابلاغ الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداریهای مرکز استان
2 آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار
3 سامان دهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری