سامانه شفافیت شهرداری ساری

اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری

ردیف عنوان
1 سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات
2 سازمان فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي
3 سازمان سيما ، منظر و فضاي سبز شهري
4 سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي
5 سازمان مديريت پسماند
6 سازمان مديريت و مهندسي شبكه حمل و نقل
7 سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني
8 سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري
9 سازمان مديريت آرامستان
10 سازمان حمل و نقل بار و مسافر