سامانه شفافیت شهرداری ساری

اطلاعات فنی و عمرانی

ردیف عنوان زمان شروع مجری کارفرما ناظر منطقه / سازمان
1 پروژه پخش آسفالت دستی سطح معابر منطقه یک ۱۴۰۱/۲/۲۷ شرکت فنی و مهندسی خزر گستر سارویه / . شهرداري مركزي مهندس يوسفي شهرداری مرکزی
2 پروژه اجرای آسفالت سطح منطقه یک ۱۴۰۱/۱/۲۸ شرکت کیاکومه کرانه / بهرنگ غفاریان شهرداري مركزي مهندس يوسفي شهرداری مرکزی
3 پروژه اجرای آسفالت سطح معابر منطقه دو ۱۴۰۱/۱/۲۸ شرکت کیاکومه کرانه / بهرنگ غفاریان شهرداري مركزي مهندس يوسفي شهرداری مرکزی
4 قرارداد اجرای آسفالت معابر سطح منطقه 3 ۱۴۰۱/۱/۹ شرکت کیاکومه کرانه / بهرنگ غفاریان شهرداري مركزي مهندس يوسفي شهرداری مرکزی